Skriv ut sidan

Projekt

Projektet DESIGN FÖR ALLA.SE

Projektet DESIGN FÖR ALLA.SE drevs under perioden 1 juli 2005 – 30 juni 2008 av den ideella föreningen EIDD Sverige i samarbete med tre av föreningens medlemmar: SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign, Handisam och Handikappförbundens samarbetsorgan.

Projektet finansierades med medel ur Allmänna arvsfonden, totalt drygt 11,4 miljoner kronor för de tre åren. En ledningsgrupp med representanter för de fyra samverkande parterna hade det övergripande ansvaret för projektets genomförande. Finn Petrén, EIDD Sveriges ordförande, var projektledare.

Projektets syfte var att ta konceptet Design för Alla från ord till handling och visa hur Design för Alla kan tillämpas inom olika samhällsområden. Uppgiften var dels att kommunicera konceptets reella innebörd, dels att utveckla konkreta designprocesser med fokus på Design för Alla. Verktygen var samverkansprojekt av vitt skilda slag, en publik budskapskampanj och ett antal lokala aktiviteter med inriktning på att förstärka kampanjens och hela projektets genomslag runt om i landet. Grundläggande för projektet var att utveckla en ny nationell webbplats för Design för Alla.

Under projektets första år lanserades först den nya webbplatsen (hösten 2005). Tio samverkansprojekt formades i samarbete med ett tjugotal partners och lanserades våren 2006. Parallellt med det arbetet förbereddes projektets budskapskampanj i samarbete med reklambyrån C/O Törngrens. Arbetet inleddes med en professionell marknadsanalys.

Projektets andra år blev intensivt. Budskapskampanjen ”Befria olikheten” lanserades i början av november 2006 med en veckolång kampanj i Stockholms tunnelbana på temat ”Efterlyses: Genomsnittsmänniskan”. Samverkansprojekten drog igång på bred bas, och ett tjugotal lokala aktiviteter genomfördes runt om i landet.

Under projektets tredje och avslutande år fortsatte och avslutades samverkansprojekten. Tre av dem har fått en fortsättning i delvis ny form, med nya mål och med EIDD Sverige som fortsatt partner. Ytterligare tio lokala aktiviteter genomfördes. Den 22 maj 2008 hade projektet ett uppmärksammat slutevent på Arkitekturmuseet följt av fest på Svensk Form.

Projektet avrapporterades till Arvsfondsdelegationen i november 2008. EIDD Sverige med samarbetspartners bedömer att projektet DESIGN FÖR ALLA.SE har varit framgångsrikt. Projektets mål har till stora delar uppnåtts. Dock återstår mycket och uthålligt arbete med uppgiften att åstadkomma en ”nationell samsyn” om Design för Alla-konceptets innebörd och fulla potential för att bidra till ett samhälle för alla.

Ladda ner slutrapporten från november 2008

Publicerad: 23 oktober 2006

Uppdaterad: 17 juni 2009
Logo för EIDD Sverige

Design for All Sverige| Box 49084 | SE-100 28 Stockholm | info@designforalla.se

Powered by Powered by EPiServer